VÝSKUMNÁ A VÝVOJOVÁ ČINNOSŤ

Dňa 15.11.2007 sme sa stali členom Vývojovo-realizačného pracoviska (VRP) získavania a spracovania surovín vytvoreného Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG) Technickej univerzity Košice.

Profil pracoviska

Poslaním VRP je rozvíjanie a skvalitňovanie výskumných a vývojových kapacít v oblasti získavania a spracovania surovín, t.j. v banskom a hutníckom priemysle a v priemysle výroby stavebných hmôt. Zabezpečiť okamžité overenie nových myšlienok, návrhov a koncepcií v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach a ich transfer do praxe v podobe inovačných projektov s trhovo realizovateľnými výstupmi s vyššou pridanou hodnotou.

Štruktúra pracoviska:

Momentálne participujeme na týchto projektoch:

ITMS:26220220151 Rozvoj spoločného výskumno-vývojového a inovačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín

VMSP-P-0056-07 Prevádzkové overenie funkčnosti prototypu integrovaného tepelného agregátu v procese kaustifikácie magnezitu a optimalizácia jeho parametrov

APVV-20-061905 Výskum procesov a vývoj zariadení pre tepelné spracovanie jemnozrných materiálov


Partneri projektov

Technická univerzita Košice

Fakulta baníctva, riadenia, ekológie a geotechnológii

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ


Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava


SLOVMAG, a.s. Lubeník


© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.