Typ projektu (kód ITMS)

26220220151

Názov projektu

Rozvoj spoločného výskumno-vývojového a inovačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín

Doba riešenia

01/2011 – 12/2014

Prijímateľ

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava

Partneri

Technická univerzita v Košiciach;
Computer Control Technology s.r.o., Prešov.

Aktivity projektu:

1.1 Matematický model rotačnej pece a koncepcia systému riadenia
rotačnej pece
1.2 Predikčný riadiaci systém rotačnej pece
1.3 Prototyp difúzneho horáka pre rotačnú pec
2.1 Matematický model šachtovej pece a koncepcia systému riadenia šachtovej pece
2.2 Predikčný riadiaci systém šachtovej pece
2.3 Spaľovacia sústava šachtovej pece s vnorenými horákmi
2.4 Prototyp šachtovej pece pre spracovanie zrnitej vsádzky
3.1 Riziká, kvalita, bezpečnosť vyvíjaných technológií a systémov
3.2 Spoločné výskumno-vývojové a inovačné centrum
3.3 Informačný portál a diseminácia výsledkov riešenia

Dokumenty

Zverejňovanie dokumentov

Predmet zákazky: Predikčný riadiaci systém šachtovej pece
Postup VO: zadávanie podlimitnej zákazky podľa §100 a §102
Vyhlásenie VO: http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/227292
Dátum vyhlásenia: 16.12.2013
Otváranie ponúk: (ostatné + kritéria) §41 ods.1
– Ostatné (formulár §41 – ostatné)
– Kritéria (formulár §41 – kritéria)


Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku


Európsky fond regionálneho rozvoja
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.