Typ projektu

APVV-20-061905

Názov projektu

Výskum procesov a vývoj zariadení pre tepelné spracovanie jemnozrných materiálov

Ciele projektu

Cieľom projektu je výskum nových procesov tepelného spracovania jemnozrnitých a prachových materiálov s technicko-ekonomickými parametrami blízkymi teoretickej hranici účinnosti a vývoj nových unikátnych zariadení na ich realizáciu.

Anotácia

Projekt je zameraný na tepelné spracovanie jemnozrnitých a prachových materiálov vo fluidizovanom stave. Na základe predbežných výskumov bola zvolená cesta mechanickej a hydraulickej fluidizácie. Mechanická fluidizácia sa uskutoční v rotačnej peci s vysokými otáčkami účinkom odstredivých a gravitačných síl. Hydraulická fluidizácia sa uskutoční účinkom hydraulických síl. Uvedené princípy umožňujú podstatne intenzifikovať prenos tepla a optimálne usporiadať technologický proces. Výskum je zameraný na procesy prebiehajúce v uvedených typoch vrstiev a je založený na použití fyzikálnych a matematických modelov. Na základe získaných poznatkov budú navrhnuté metódy a funkčné modely tepelného spracovania. Vyvinuté a poloprevádzkovo overené technologické zariadenia rozšíria možnosti spracovania jemnozrnitých a prachových materiálov pri vysokej ekonomickej a ekologickej efektívnosti.

Technické riešenie

Kontrolu a riadenie technologického procesu rýchlo–otáčkovej pece pre jemnozrnný materiál zabezpečuje riadiaci systém Siemens S7-300 a vizualizáciu procesných bodov na počitači je použitý softvér Citect. Kontrolu horáka zabezpečuje automat horenia fy Honeywell.


Mechanický vznos
Hydraulický vznos
© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.