Typ projektu

VMSP-P-0056-07

Názov projektu

Prevádzkové overenie funkčnosti prototypu integrovaného tepelného agregátu v procese kaustifikácie magnezitu a optimalizácia jeho parametrov

Doba riešenia

rok 2008 až 2009

Ciele projektu

Cieľom projektu je zavŕšenie osemročného univerzitného výskumu svetovo unikátnej technológie ITA výstavbou prototypu a overovaním jeho parametrov v rámci novej technologickej linky na výrobu kaustického magnezitu. Na realizáciu tohto zámeru a pre vytvorenie podmienok na rozbeh výroby tejto technológie bolo na Gemeri vytvorené konzorcium zložené zo žiadateľa, univerzitných pracovísk, subdodávateľov a budúceho zákazníka – najväčšieho európskeho producenta magnezitu, ktorý zmluvne ako aj vecnou podporou tohto projektu potvrdil svoj eminentný záujem o jej komerčné využitie.

Anotácia

Náplňou projektu je výstavba prototypu integrovaného tepelného agregátu (ITA) a prevádzkové overenie jeho funkčnosti v procese kaustifikácie magnezitu, overenie a následná optimalizácia konštrukčných, technologických, environmentálnych a prevádzkových parametrov. Získané nové poznatky budú využité pri vypracovaní projektovej dokumentácie a podkladov pre certifikáciu, schvaľovacie konanie a patentovanie, čím sa naplnia nutné predpoklady pre jeho úspešné uvedenie na trh. ITA predstavuje pokrokovú, vo svete unikátnu technológiu energeticky a environmentálne efektívnej tepelnej úpravy surovín, založenú na princípe krížového prechodu plynného média cez dynamickú tenkú vrstvu zrnitých materiálov, ktorá je využiteľná pre technologické (ohrev, sušenie, praženie, slinovanie) a ekologické (zachytávanie úletov a exhalátov, spaľovanie odpadkov, neutralizáciu vratných vôd) procesy.

Riadenie procesov v tenkej vrstve

Pre riadenie, zber dát a archiváciu je použitý riadiaci systém fy Honeywell EXPERION. Experion PKS (Process Knowledge System) predstavuje tri desaťročia práce Honeywellu v oblasti riadenia procesov, starostlivosti o základné prostriedky a odborných skúseností kombinovaných s metodikami SixSigma v zjednotenej architektúre PKS. Experion PKS optimalizuje pracovné procesy, zlepšuje efektívnosť bežnej údržby a oslobodzuje pracovníkov od manuálnych procesov. Podchytenie a riadenie prehliadaných poznatkov o procese v rámci jedného riešenia poznatkov umožňuje Experion PKS, ktorý dodáva údaje o procese a jeho riadení s využitím inovatívnych technológií, ktoré ponúka iba Honeywell. Je vybudovaný na pevnom základe know how v oblasti riadenia procesov a bezpečnostných systémov. Tento systém novej generácie poskytuje predtým neznáme prepojenie všetkých úrovní procesných a ekonomických celopodnikových operácií. Je to skutočné riešenie manažmentu výroby. Na dôvažok k distribuovaným systémom riadenia (DCS), Experion PKS integruje výkonné, na poznatkoch založené rozhodnutia a diagnostické nástroje, ktoré poskytujú informácie vtedy a tam, kde sú potrebné. Tento revolučný systém zjednocuje ekonomické celopodnikové procesy a starostlivosť o základné prostriedky s cieľom:

Technické riešenie

Pre kontrolu horenia v štyroch horákových kompletov je použitá horáková automatika fy Honeywell.

Meranie teplôt, tlakov a iných veličín je riešené pomocou prístrojov od výrobcov ako JSP Nová Paka, Siemens, Honeywell a Sick.

Na ovládanie ventilátorov a dopravníkov sú použité frekvenčné meniče Vacon.

Problém riadenia procesov na tenkej vrstve spočíva v jej nestabilite a veľkej rýchlosti zmien vo vrstve, preto sa dáva dôraz na kvalitu, pružnosť a robustnosť regulačných slučiek. Je potrebné udržiavať teploty spalín a materiálu v nastavených medziach, aby nedošlo k poruche pece, alebo znehodnoteniu materiálu.


Schéma pece ITA
© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.