Energetická efektívnosť

Obytné a priemyselné budovy spôsobujú v Európe viac ako 40 percent celkovej spotreby primárnej energie. Kvôli ekológii a znižovaniu nákladov na prevádzku budov je potrebné realizovať budovy so zvýšenou energetickou efektívnosťou. Asociácia eu.bac, spoločenstvo popredných medzinárodných výrobcov automatizačnej techniky budov, preto ponúka spoľahlivý základ certifikácie energeticky účinných produktov – eu.bac-Cert. Vďaka tejto medzinárodnej sieti možno pomocou eu.bac certifikovaných prístrojov v budovách šetriť energiu a zároveň vyhovieť rastúcemu počtu legislatívnych predpisov.

Spotreba primárnej energie

Európska smernica o celkovej energetickej účinnosti budov (EPBD) popisuje opatrenia, ktoré sa v rámci záväzkov podľa Kjótkseho protokolu musia uskutočniť pre zlepšenie energetickej účinnosti obytných budov. Tieto smernice vyžadujú doklad o energetickej účinnosti prostredníctvom testov a certifikácií. Dôležitú rolu hrajú najmä produkty a systémy automatizácie domov a budov. Tvoria takpovediac „mozog“ vytvárajúci v obytných a priemyselných budovách nielen stále komfortné podmienky, ale aj regulujú prívod energie tak, že je možné tieto podmienky dosiahnuť najefektívnejším spôsobom.

Asociácia vychádza z toho, že samotnú spotrebu primárnej energie budov možno znížiť optimalizovanou technikou až o 25%. Certifikátom asociácia poskytuje trhu doklad, že energetickú účinnosť certifikovaných produktov potvrdili nezávislé skúšobné inštitúcie a je zaručená aj v jednotlivých členských štátoch EÚ. Prvá verzia certifikačného programu sa zaoberá regulátormi teploty v miestnostiach, ktoré ovplyvňujú veľkú časť spotreby energie budovy. Program pokrýva regulátory teploty miestností s nasledujúcim použitím:

Certifikácia

Certifikačný proces asociácie eu.bac zahŕňa meranie, dokumentáciu a certifikáciu presnosti regulácie nezávislou skúšobňou. Európske normy vyžadujú určitú presnosť regulácie na zaručenie energetickej efektívnosti. Asociácia eu.bac ide ešte ďalej a oproti európskej norme EN 15500 vyžaduje o 30 % vyššiu presnosť. K testom produktu pribudnú aj audity výrobných miest, ktoré by mali zaistiť, že výrobná prevádzka je schopná zaručiť pre testovaný produkt reprodukovateľnú kvalitu. Pri tejto kontrole obstojí výrobca len v tom prípade, že má zavedený systém manažmentu kvality, splňujúci najmenej štandardy EN ISO 9001.

Po úspešných testoch produktu a auditoch certifikačný úrad vystaví pre produkt certifikát s licenčným číslom. Týmto môže produkt niesť certifikačnú značku asociácie eu.bac (eu.bacCert), ktorá ukazuje splnenie kvality a energetickej účinnosti predpísaného rozsahu.

Certifikovaný Serval

Spoločnosť CentraLine nechala certifikovať svoj regulátor teploty miestností Serval pod licenčným číslom 20855. Z testov vyplynulo, že Serval dosahuje štyrikrát väčšiu presnosť regulácie než vyžaduje norma EÚ.

Certifikovaný regulátor Serval
Certifikovaný regulátor Serval dosahuje štyrikrát väčšiu presnosť regulácie než vyžadujú normy EÚ.

Ako prispievajú eu.bac certifikované výrobky k energetickej účinnosti?

Regulátor s vyššou presnosťou regulácie dokáže lepšie udržiavať požadovanú hodnotu (napr. teploty). Ak zohľadníme zjednodušené pravidlo, že o 1 °C nižšia teplota uzavretého priestoru znamená až 6 % nižšiu potrebu dodanej energie, potom presnosť regulácie môže mať zásadný vplyv na vynaložené prostriedky na vykurovanie pre prevádzkovateľa budovy.

Zdroj: Bulletin: Energetická účinnosť – Výrobky merania a regulácie certifikované asociáciou eu.bac. CentraLine by Honeywell; 05/2008. [www.centraline.com]

© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.